Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
13. - 15. století

Gotika

Významný sloh vrcholného středověku
Significant photo
Info text

Jestliže románská architektura se vyznačuje strohostí a svébytnou monumentalitou, synonymem gotiky je naopak odlehčení a vertikalita. Lomený oblouk, který je nejtypičtějším znakem gotiky, umožnil architektům stavět vyšší a štíhlejší konstrukce, než jaké dovoloval románský systém masivní stěny a těžkých kleneb. Za místo zrození gotické architektury je považována Francie a zejména opatství v St.-Denis, jehož ochoz a průčelí vznikly před polovinou 12. století. Do Prahy přišla gotická architektura zhruba o století později.
Jejími prvními zprostředkovateli byl zejména řád cisterciáků, jehož varianta gotiky se vyznačuje jednoduchostí forem a redukcí ornamentu. Svědkem této první gotické vlny je v Praze například klášter sv. Anežky České či Staronová synagoga. Z hlediska dobových souvislostí je pozoruhodné, že obě – nábožensky zcela rozdílné - stavby pravděpodobně realizovala jedna stavební huť.
Vrcholná gotika přichází do českého prostředí po roce 1300 a je spojena především s dynastií Lucemburků. Předehrou tohoto mimořádného období je dům U Kamenného Zvonu na Staroměstském

náměstí, který vznikl v době vlády Jana Lucemburského a jako palác sloužil s největší pravděpodobností královské rodině. Skutečným vrcholem pražské gotické architektury je období vlády Karla IV., který zakládá nejen katedrálu sv. Víta či nový Kamenný most, ale také impozantní Nové Město pražské, které bylo největším gotickým nově založeným městem tehdejší Evropy a jehož urbanistická struktura se dochovala do dnešních dnů. Rozkvět karlovské doby rázně ukončily ničivé husitské války.
Poslední a neméně pozoruhodné dějství gotiky v Praze se odehrálo až po jejich odeznění za vlády rodiny Jagellonců. Rafinované kroužené klenby Vladislavského sálu, které na sklonku 15. století vytvořil Benedikt Ried, překonávají svou smělostí vše, co bylo do té doby v Praze postaveno. Klasické tvarosloví oken sálu, vytvořené stejným architektem a datované rokem 1493, je nejen jedním z prvních ohlasů italské renesance na sever od Alp, ale pozoruhodnou ukázkou unikátního a téměř symbolického spojení dvou rovnocenných, avšak umělecky zcela protichůdných světů – renesance a gotiky.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE