Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
14. - 15. století

Mistr Jan Hus

Přední český reformátor a kazatel, který byl za své názory upálen
Significant photo
Info text

Jan Hus byl českým středověkým náboženským myslitelem a rektorem pražské univerzity. Významně kritizoval mravní úpadek církve, byl ovlivněn myšlenkami anglického reformátora Johna Wycclifa a za tento pevný postoj byl církví perzekuován a nakonec v rámci koncilu v Kostnici i upálen na hranici jako kacíř. Jeho smrt byla rozbuškou k husitskému otřesu v Evropě a zároveń bylo jeho působení předstupněm pozdější reformace. Hus byl církví exkomunikován a až v roce 1999 rehabilitován papežem Janem Pavlem II. a uznán jako reformátor církve. Datum jeho upálení je v České republice státním svátkem.
Hus vystudoval pražskou univerzitu a roku 1396 se stal mistrem. V hodnosti profesora byl roku 1400 vysvěcen na římsko-katolického kněze a začala jeho slavná kázání. Od roku 1402 kázal v Betlémské kapli a později chodila na jeho kázání i královna Žofie, která se stala jeho plamennou obhájkyní (dokonce i král Václav IV. mu byl nakloněn). Hus se stal na univerzitě předním zastáncem Wycliffových myšlenek. Na univerzitě postupně narůstal spor mezi Wycliffovými příznivci a jeho nepřáteli, kterými byli především němečtí mistři. Spor nakonec přerostl půdu univerzity a vložili se do něho jak římský papež, tak i král Václav IV. Král potřeboval podporu univerzity na následující koncil v Pise, který mu měl potvrdit nároky na titul římského krále. Ve snaze univerzitu přesvědčit, vydal tzv. Dekret Kutnohorský, kterým upravil poměr hlasů ve prospěch českých mistrů a de facto tím zrušil rozhodovací pravomoce německé strany. To v roce 1409 vyústilo v hromadný odchod němců z univerzity.
Situace se dále přiostřila roku 1411, kdy Hus nepřestal kázat Wycliffovo učení a tak ho papež Jan XXIII. exkomunikoval (mimo jiné i proto, že Hus podporoval papeže v Avignonu). Hus pak vystoupil proti jeho vyhlášení křížové výpravy do Neapole a kritizoval především kupčení s odpustky a dokonce papeže nazval antikristem. Papež zareagoval tím, že nad Husem vyřkl klatbu a tím mu zakázal i veřejně kázat, což Husa vytlačilo na venkov, kde měl rovněž

řadu přívrženců. Hus na papežovu klatbu reagoval také tím, že se odvolal ke Kristu jako k nejvyššímu soudci, což bylo zcela bezprecedentní.
Na sklonku roku 1413 byl svolán Kostnický koncil a měl na něm být projednán i Husův případ. Roku 1414 Hus na koncil dorazil vybaven glejtem krále Zikmunda a byl připraven na disputaci, nikoliv však na proces, ve který se jeho předvolání otočilo. Hus byl v Kostnici internován a posléze i zatčen. Zikmund poté žádal o Husovo propuštění, avšak koncil mu pohrozil, že se rozejde a tak nakonec Zikmund ustoupil pod podmínkou, že bude Husovi poskytnuto veřejné slyšení. V březnu 1415 byl Husův proces na chvíli zastíněn dramatickým rozuzlením mezi koncilem a papežem Janem XXIII., který nejprve přistoupil na abdikaci, aby vzápětí uprchl a svůj slib odvolal. S papežem pak bylo zahájeno řízení a koncil jej v nepřítomnosti sesadil.
Poté byl zahájen proces s Husem a ten se účastnil několika veřejných slyšení, ale požadoval na koncilu vyvrácení svých tezí, což bylo interpretováno jako zpupnost a tak byl vyzván, aby odvolal. To Hus odmítl učinit. Hus byl poté označen za heretika a když odmítl odvolat potřetí, umyli si nad ním představitelé Církve ruce a předali ho světské moci. Tou byl odsouzen k trestu smrti upálením. Těsně před popravištěm mu ještě bylo nabídnuto odvolat z příkazu krále Zikmunda, ale Hus odmítl počvtrté a tak byl upálen dne 6.7.1415. Jeho upálení vedlo k obrovskému pobouření Husových stoupenců v Čechách, kteří to vnímali jako naprosté odmítnutí názoru Českého království jako celku a vraždu svatého muže. Následovala eskalace, která vedla až k husitským bouřím.
Husova postava byla později značně zmanipulována obrozenci, především Aloisem Jiráskem a později i komunistickou propagandou. Hus nebyl ani vlastencem, natožpak protitřídním revolucionářem. Hus byl především knězem a jako takový uznával církev jako celek, leč přál si ji v řadě věcí obrodit. Obecná znalost Husa je tudíž do značné míry těmito nánosy zkreslená. Jeho význam je však nezpochybnitelný.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE