Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
15. století

Jednota bratrská

Evangelická církev
Significant photo
Info text

Jednota bratrská vznikla v pohnutém období husitských válek. Její vznik byl výsledkem hledání smírčí cesty mezi kališnickou a katolickou stranou, která byla umožněna porážkou husitských radikálů v bitvě u Lipan. Založena byla roku 1457. Jednota bratrská bylo plodem zklamání z husitské revoluce. Jednota bratrská zdůrazňovala trojí ideál víry, lásky a naděje a praktický křesťanský život vždy považovala za důležitější, než učení nebo církevní tradice. Rozšířila se v Čechách, na Moravě i v Polsku a velmi ovlivnila reformační teologii i českou kulturu. Jejím významný počinem byl překlad bible. Tkzv. Kralická Bible, přeložená z původních jazyků, měla nesmírný význam pro uchování i čistotu českého jazyka po následující čtyři století. Mezi nejvýznačnější představitele patří Lukáš

Pražský, Jan Augusta, Jan Blahoslav i učitel národů J. A. Komenský.
Pronásledování protestantů katolíky po bitvě na Bílé Hoře (1620) způsobilo, že desetitisíce lidí opustily vlast. Jiní zůstali a snažili se víru tajně uchovat a předávat ji alespoň svým dětem. Byli posilováni tajnou četbou Písma a povzbuzováni návštěvami kazatelů ze zahraničí. Tímto způsobem evangelíci jako skryté semeno přežili v českých zemích celé století. Později se její činnost přesunula do německa. Jednota bratrská vysílala misionáře do celého světa (Karibik, Sasko, Grónsko, Amerika) v podobě misií. Dnes církev stále existuje a je známá zejména v zahraničí, jako Moravští bratři. V Čechách se k jejímu odkazu hlásí církve : Církev bratrská, Jednota baptistů a Českobratrská církev evangelická.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE